Ukinimo Općinsko vijeće i naknade vijećnicima!

Objavljeno 26. 11. 2015.

VijecniciViskovoVijećnici nezavisne liste grupe birača – nositelj Robert Božić nezadovoljni su radom Općinskog vijeća Općine Viškovo. Za loš rad Općinskog vijeća najzaslužnija je Predsjednica Općinskog vijeća gđa Jagoda Dabo. Način na koji Predsjednica Općinskog vijeća predsjeda Vijećem i vodi sjednice obična je predstava za javnost koju treba uvjeriti kako se, tobože, u tom Općinskom Vijeću o svim relevantnim pitanjima raspravlja i odlučuje te se puno i produktivno radi.

Međutim, svojim odlukama Predsjednica Općinskog vijeća vrlo jasno pokazuje vlastito shvaćanje funkcije vijećnika u Općinskom vijeću.  Općinsko vijeće zapravo postoji samo zato jer je to regulirano pozitivnim zakonskim propisima i njegovo se postojanje ne može izbjeći, pa kad je to tako treba i to tijelo općinske samouprave iskoristiti u političkoj trgovini na najbolji mogući način.

Ulogu vijećnika treba dovesti na razinu da bespogovorno provode prijedloge odluka Načelnice i dignu ruke kad im se to kaže. Ako vijećnici slučajno žele predstaviti neki svoj prijedlog u pisanoj formi, svakako ga treba odbiti, pronaći greške u proceduri i citiranju članaka raznih zakona koje pri formiranju prijedloga treba navesti. Ukoliko se prijedlog podnosi usmeno na sjednicama Općinskog vijeća, onda treba osigurati da se takvi prijedlozi u zapisnicima sa sjednica podvedu kroz rečenicu „nakon rasprave usvojen je prijedlog Odluke Načelnice…“.

Naravno, Načelnica nema u svojim prijedlozima odluka proceduralnih ili bilo kakvih pogrešaka jer je su svi prijedlozi „na dobrobit mještana“, a materijale joj pripremaju sve općinske stručne službe. Umjesto da te iste stručne službe pomognu i vijećnicima u formiranju prijedloga i akata, one se bave pronalaskom proceduralnih grešaka u tim aktima, tako da se po svaku cijenu suzbije svaki drugačiji prijedlog i drugačije razmišljanje.

Lokalna administracija u Općini Viškovo koja bi trebala biti servis građana svedena je na skup službi koje brane lik i djelo Načelnice. Za takvu je situaciju itekako odgovorna Predsjednica Općinskog vijeća, koja je svoj anagažman svela na karikaturalnu ulogu voditelja na sjednicama čiji je rezultat unaprijed poznat i dogovoren.

Svi prijedlozi općinskih vijećnika svedeni su na sjedenje na sjednicama, gdje akte predlaže samo Načelnica. Predsjednica vijeća prijedloge ostalih vijećnika ignorira, iako je dužnost Predsjednice Vijeća da pored ostalog sukladno Statutu Općine Viškovo (Članak 37.) i Poslovniku o radu Općinskog vijeća (Članak 13. Članak 46. Stavak 3. i članak 77.) zaštiti vijećnike i pomogne im u radu.

Ilustracija načina funkcioniranja Općinskog vijeća je i odbijen zahtjev devet (9) vijećnika koji su predložili da se na posebnoj sjednici Općinsko vijeće očituje na Studiju utjecaja na okoliš postupka sanacije jame Sovjak, jednog od najvećih i najmukotrpnijih zahvata koji čeka mještane naselja Marinići i Općine Viškovo. Iako je prema odredbama Poslovnika bila dužna sazvati sjednicu Općinskog vijeća na zahtjev natpolovičnog broja vijećnika, Predsjednica Općinskog vijeća to je rezolutno odbila.

Od početka godine pa do danas Predsjednica Općinskog vijeća nije se udostojili niti odgovoriti, a kamoli uvrstiti na dnevni red Općinskog vijeća prijedlog usvajanja Deklaracije o gospodarenju otpadom, podnesen od strane nezavisnih vijećnika.

U rujnu je Predsjednici Općinskog vijeća podnesen i prijedlog točke dnevnog reda koji obuhvaća izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća kojima bi se postigao javni i transparentni rad  na sjednicama i to kroz organizaciju video prijenosa koji bi se mogao pratiti na web stranici Općine Viškovo te bolje zapisničko evidentiranje rasprava  i odluka koje se donose na sjednicama, jer u postojeću zapisničku evidenciju uopće ne ulaze rasprave, prijedlozi  i mišljenja koja vijećnici iznose na sjednicama.

Kao vijećnici nailazimo na šutnju i ignoriranje lokalne administracije te smo morali uputiti Povjerenici za informiranje zahtjev za pristup informacijama, jer na naša dva zahtjeva vezana uz rad općinskog vrtića nismo dobili odgovor.  Jasno je da svojim postupcima i načinom rada općinska administracija i sama Predsjednica Općinskog vijeća funkciju vijećnika  svodi na razinu koja dovodi u pitanje potrebu postojanja i vijećnika i samog Općinskog vijeća.

Čemu služe vijećnici koji u dvije godine mandata ne mogu dobiti podršku za sazivanje jedne jedine hitne sjednice o pitanju koje je od životne važnosti za lokalno stanovništvo?

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovo

Mirna Međimorec i Milan Pavelić